As of 2019-11-21    11:30:48   
AKBSL 428.00 ( 10 ) ( -7 )    AKJCL 56.00 ( 10 ) ( 1 )    ALBSL 395.00 ( 40 ) ( -6 )    API 103.00 ( 1140 ) ( -1 )    BPCL 347.00 ( 11 ) ( 0 )    CBL 137.00 ( 2052 ) ( 0 )    CCBL 163.00 ( 1700 ) ( 0 )    CFCL 109.00 ( 2000 ) ( -1 )    CHCL 350.00 ( 3681 ) ( 0 )    CZBIL 185.00 ( 1300 ) ( 1 )    GBBL 226.00 ( 263 ) ( 1 )    GGBSL 622.00 ( 6913 ) ( 46 )    GILB 719.00 ( 100 ) ( -14 )    GMFBS 490.00 ( 110 ) ( -10 )    HDL 1,790.00 ( 20 ) ( 30 )    HIDCL 130.00 ( 62 ) ( 0 )    HPPL 133.00 ( 20 ) ( 0 )    HURJA 99.00 ( 70 ) ( -2 )    ILBS 474.00 ( 10 ) ( -7 )    JBBL 162.00 ( 140 ) ( 0 )    JSLBB 1,303.00 ( 10 ) ( 23 )    KBL 178.00 ( 188 ) ( -1 )    KSBBL 136.00 ( 304 ) ( 1 )    LBL 217.00 ( 1 ) ( 0 )    MEGA 184.00 ( 40 ) ( -1 )    MERO 417.00 ( 5 ) ( 0 )    MLBBL 457.00 ( 100 ) ( 0 )    MPFL 100.00 ( 22 ) ( 0 )    NBL 316.00 ( 4245 ) ( -1 )    NGPL 108.00 ( 24 ) ( -1 )    NHDL 100.00 ( 10 ) ( -1 )    NIB 424.00 ( 44 ) ( 1 )    NICA 412.00 ( 299 ) ( 2 )    NIL 383.00 ( 130 ) ( 6 )    NLG 523.00 ( 1 ) ( 0 )    NLIC 791.00 ( 44 ) ( -3 )    NLICL 424.00 ( 100 ) ( 0 )    NMB 386.00 ( 347 ) ( 0 )    NSEWA 387.00 ( 190 ) ( 5 )    NTC 627.00 ( 10 ) ( 4 )    PCBL 275.00 ( 16 ) ( -1 )    PMHPL 82.00 ( 10 ) ( -1 )    PRVU 229.00 ( 1 ) ( 0 )    RHPC 72.00 ( 53 ) ( 2 )    RHPL 163.00 ( 430 ) ( -1 )    RLFL 108.00 ( 182 ) ( 1 )    RSDC 284.00 ( 1 ) ( 0 )    SANIMA 306.00 ( 20 ) ( 0 )    SAPDBL 120.00 ( 298 ) ( -1 )    SBI 391.00 ( 100 ) ( 0 )    SCB 550.00 ( 20 ) ( 0 )    SDESI 641.00 ( 4 ) ( 0 )    SHIVM 412.00 ( 10 ) ( -7 )    SHL 212.00 ( 500 ) ( 1 )    SINDU 126.00 ( 140 ) ( 6 )    SJCL 156.00 ( 360 ) ( -1 )    SPDL 84.00 ( 20 ) ( -1 )    STC 1,516.00 ( 2915 ) ( 137 )    UPPER 226.00 ( 774 ) ( -1 )   

आन्तरिक एवं खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

 

Please download the file for exam routine and visit www.nepalstock.com.np/downloads for approved name list.

Download File


Terms of Use
Top