धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को दफा ३५ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी धितोपत्र

बोर्डले यो विनियमावली बनाएको छ ।

परिच्छेद

प्रारम्भिक

. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ (१) यो विनियमावलीको नाम “सरकारी ऋणपत्र दोश्रो बजार व्यवस्थापन

विनियमावली, २०६२” रहेको छ ।

(२) यो विनियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

पुरा पढ्न क्लिक गर्नुहोस्

नीतिनियमका सबै सामग्रीहरु

अन्य सामग्रीहरु